تعریف PPM

تعداد ذرات در میلیون (Part Per Million) روشی برای تعیین مقدار غلظت مواد است. برای مثال، PPM 1 معادل با 1 میلی گرم از یک ماده در یک لیتر از یک مایع (mg/L)، یا 1 میلی گرم از یک ماده در یک کیلوگرم از یک ماده جامد، است(mg/kg).

در مقیاس درصدی، 1PPM معادل است با 0.0001 %

اگر یک محصول شامل 20 PPM از ماده گلوتن باشد، به این معنی است که آن محصول شامل 20 میلی گرم گلوتن (در حدود هفت هزارم اونس یا 0.0007 اونس) در یک کیلوگرم (2.2 پوند) یا یک لیتر است.

در بیانی دیگر این اصطلاح عبارت است از نسبتی برای تعیین حضور مولکولی یک ماده خاص در یک میلیون قسمت از ماده دیگر.

این عبارت اغلب در تحلیل های شیمیایی استفاده می شود، PPM یک معیار اندازه گیری اصلی برای تعیین حضور یا عدم حضور یک ماده خاص در یک ماده واسطه است.