هیدروبرومیک اسید چیست؟

 

هیدروبرمیک اسید

مقدار pH محلول لیتیوم بروماید توسط pH متر یا کاغذ آزمایش pH تعیین می شود، یعنی پس از هم زدن محلول به طور یکنواخت، 2 میلی لیتر توسط پیپت مکیده شده و با 5-10 برابر آب مقطر رقیق می شود که می توان آن را تعیین کرد. اگر مقدار pH برای واکنش اسیدی خیلی کم باشد، مقدار مناسبی از لیتیوم هیدروکسید را می توان به محلول اضافه کرد. اگر مقدار pH برای واکنش قلیایی بیش از حد بزرگ باشد، می‌توان مقدار مناسبی بروموهیدرواسید را به محلول اضافه کرد.

لیتیوم برومید جامد مورد نیاز و آب مقطر به ترتیب وزن می کنند و لیتیوم بروماید جامد را به تدریج به آب مقطر اضافه می کنند و هم می زنند.

افزودن بازدارنده خوردگی لیتیوم کرومات و تنظیم مقدار pH مانند بالا است. در سیستم تبرید، به منظور بهبود ظرفیت تبرید واحد لیتیوم بروماید، تراکم فیلم مانند بخار مبرد در خارج از لوله کندانسور باید به چگالش مهره مانند تبدیل شود تا اثرات انتقال حرارت و جرم کندانسور افزایش یابد. و جاذب بنابراین 0.1% ~ 0.3% n-octanol یا isooctanol به نسبت وزن به محلول لیتیوم بروماید اضافه می شود.

 

 

این محصول تولید ایران بوده و با علامت تجاری GREENPOWER ارایه می گردد. جهت اطلاع از شرایط فروش هیدروبرومیک اسید ، قیمت هیدروبرومیک اسید، آنالیز محلول لیتیوم بروماید و قیمت لیتیوم بروماید شرکت هانچانگ HANCHANG، اینجا کلیک یا با شماره:

021-66918012

داخلی 18 تماس بگیرید